Предстоящо Общо събрание на Сдружение „Българска федерация по шахмат 1928“

Събранието ще се проведе на 15.01.2022 г. от 13:00 часа в гр. Пловдив, хотел „Империал“, ул. „Лев Толстой“ 6,

при следния дневен ред:

  • Отчет за дейността за периода 2017 – 2021 г. – съдържателен отчет
  • Финансов отчет за дейността за периода 2017 – 2021 г.
  • Доклад на Контролната комисия за изпълнение на нейните задължения
  • Освобождаване от длъжност и отговорност на всички членове на УС, в това число и на председателя на УС
  • Избор на нови членове на УС и председател/и на УС
  • Освобождаване от длъжност на членовете на Контролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет.

Инициативата за свикване на Общо събрание принадлежи на Управителния съвет, който на основание на чл. 16, ал. 2 от Устава е взел Репение/24.11.2021 г. за свикване на Общо събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред, са оставени на разположение на всички членове на адреса на седалището на Сдружението – 1142 София, община “Столична”, район “Средец”, бул. “Васил Левски” № 75.