Протокол № 30 (11.10.2021 г.)

Днес, 11.10.2021 г. (понеделник), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 30 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

  1. IA инж. Здравко Недев
  2. IA д-р Радислав Атанасов
  3. IA инж. Илияна Полендакова
  4. WIM, IA Ружка Генова
  5. IA Иван Стойнов
  6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA, ICCF IM инж. Милен Петров

Заседанието протече при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

     1. Определяне на съдии за състезания от ДСК на БФШ 1928:

ДИП по стандартен и ускорен шахмат и блиц за ветерани, 50+ и 65+, 13-17.10.2021 г. в Казанлък.

2. Разни.  

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Обсъдени бе писмото от Петранка Драганова до председателя на временната съдийска комисия Здравко Недев относно спешно организиране на Държавните индивидуални първенства за сеньори и сеньорити 13 – 17 октомври 2021 г. в Казанлък – Стандартен шахмат 13-15.09.2021 г.; Ускорен шахмат 16.09.2021 г. ; Блиц 17.09.2021г. и предложението за съдийски състав. Изказа се благодарност на организаторите и съдиите за „спасяването“ на Държавното първенство.

Приема предложението на организатора за съдии за ДИП по стандартен, ускорен шахмат и блиц за сеньори и сенорити да са:

Главен съдия: Иван Стойнов – международен съдия на ФИДЕ

Съдии: Петранка Драганова,

Резервен съдия при по-голям брой участници –  Георги Николаев

Гласували „За“: 6 човека. „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.

          По т. 2 от дневния ред: Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар