Протокол № 32 (23.02.2022 г.)

Днес, 23.02.2022 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 32 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

 1. IA инж. Здравко Недев
 2. IA д-р Радислав Атанасов
 3. IA инж. Илияна Полендакова
 4. WIM, IA Ружка Генова
 5. IA Иван Стойнов
 6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше IA, ICCF IM инж. Милен Петров

Заседанието протече при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Провеждане на съдийски курс в Казанлък.
 2. Резултат от изпратения протокол на ВСК от 10.02.2022 г. до УС на БФШ 1928 г.
 3. Разни

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

 1. По т.1 от дневния ред: Провеждане на съдийски курс в Казанлък.

Обсъди се предложението на Петранка Драганова:

„… паралелно с ДУИП 23-27.03. в Казанлък, да се организира и проведе съдийски курс. за 25 – 27.03.2022 г.

По време на първенството ще присъстват родители и треньори, които може да проявят интерес.

Има  подходяща зала и съдии IA Иван Стойнов и FA Ивайло Стоянов, могат да направят програма и проведат курса… „

Прие се:

„От 25 до 27.02.2022 г. IA Иван Стойнов и FA Ивайло Стоянов да организират и проведат курс за шахматен съдия по правилата на приетия от Временната съдийска комисия правилник“

Гласували „За“: 6 човека. „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.

 • По т. 2 от дневния ред: Резултат от изпратения протокол на ВСК от 10.02.2022 г. до УС на БФШ 1928 г. Здравко Недев информира, че въпреки поисканата информация отговор за протокола и за сумата от наличния членски внос по сметката на БФШ 1928 още не е получил.
 • По т. 3 от дневния ред:

Разгледаха се различни организационни казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар