Протокол № 34 (13.04.2022 г.)

Днес, 13.04.2022 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе заседание № 34 на Временната съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха уведомени всички членове на комисията.

В заседанието се включиха:

 1. IA инж. Здравко Недев
 2. IA д-р Радислав Атанасов
 3. IA, ICCF IM инж. Милен Петров
 4. WIM, IA Ружка Генова
 5. IA Иван Стойнов
 6. NA инж. Димитър Янев.

Отсъстваше  IA инж. Илияна Полендакова

Заседанието протече при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на съдии за предстоящи състезания.

Постъпило е предложение от Живко Димитров, което Ви препращам:

„До г-н Николай Тодоров

Изп. Директор на БФШ 1928

До г-н Здравко Недев

Председател на съдийската колегия

Уважаеми Господа,

Във връзка с организацията и провеждането на ДОП мъже и жени от 25.06. до 30.06.2022 в КК Албена, моля да потвърдите съдиите: Ивайло Стоянов – главен съдия и Красен Николов – съдия.

Провел съм предварителни разговори с двамата и ми потвърдиха готовност да поемат ангажимента да съдийстват.

С уважение,

МС Живко Димитров“

2. Отново обсъждане на нерешени проблеми:

 • В сайта на БФШ 1928 липсва линк към сайта на СК.
 • Все още няма информация за платения съдийски членски внос в БФШ 1928.
 • Не е платено възнаграждението на Десислава Първанова-Джелепова за работата ѝ по сайта на ВСК.
 • Относно кодовете за съдийската програма Суис Мениджър.

3. Разни.

и бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

ВСК не може да вземе решение за определяне на съдийски състав относно провеждане на ДОП мъже и жени от 25-30.06.2022 в КК Албена, тъй като това е  състезание, за което датите и мястото на събитието не отговарят на календара, приет на заседанието на УС с Протокол номер 8 от 20.01.2022. ВСК не е уведомена от УС, че има промени в предварително обявените дати и място на провеждане на ДОП.

Гласували „За“: 6 човека. „Против“ – няма; „Въздържали се“ – няма.

По т.2 от дневния ред:

По т.2 от дневния ред ВСК отново изисква от ръководството на БФШ 1928 в срок от 3 работни дни, считано от петък 15.04.2022 да предостави информация относно:

А) Платилите редовния си членски внос за 2022 съдии поименно, по банков път или в брой.

ВСК информира, че активните кодове за работа са валидни до 30.04.2022. В случай на незаплащане на кодовете за Суис Мениджър никой от българските съдии няма да може да изпълнява своите задължения.

Б) Натрупаната сума от събрания съдийски членски внос към момента, както и да се качват своевременно ново постъпилите членски вноски.

В) Да се придвижи изпълнението на Решение на ВСК №31 от 10.02.2022 за заплащане на 1200 лв. на Десислава Джелепова за хостинг, домейн и работа/поддръжка по сайта на СК. За сведение в БФШ 1928 е предоставена фактура за извършени услуги, срещу която не е извършено плащане. Молим, заплащането да бъде извършено в рамките на 5 работни дни.

Г) На базата на броя на заплатилите членски внос съдии се определя цената на лиценза за програмата Суис Мениджър. След получаване на проформа-фактурата тя следва в най-кратък срок да бъде платена от БФШ 1928 със средствата от събрания съдийски членски внос.

В случай, че Ръководството на БФШ 1928 не посрещне с разбиране горепосочените съображения,  ВСК ще бъде поставена в невъзможност да носи отговорност за нормалното провеждане на състезанията от ДСК и всички съпътстващи турнири.

ВСК взе решение да се напише писмо до г-н Председателя на УС на БФШ 1928 и до членовете на УС на БФШ 1928, с което да се запознае ръководството на федерацията с неотложните въпроси за решаване.

По т.3 от дневния ред: Разни

 Обсъдиха се различни съдийски казуси.

ЗДРАВКО НЕДЕВ                                                 РУЖКА ГЕНОВА

Председател                                                             Секретар